Previous

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลตำรวจ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร.
เข้าใช้งาน โปรแกรม Medical DeskTop และคู่มือวิธีการใช้งาน
ระบบ Medical DeskTop ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร. [ ..อ่านต่อ ]
ข่าวสารการฝึกอบรม สัมมนาภายนอก
ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัด รพ.ตร. เข้าร่วมประชุม Medicine & Surgery CME Annual Meeting 2015
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมชั้น 21 อาคาร Bumrungrad International Clinic [ ..อ่านต่อ ]
ฝ่ายสวัสดิการ รพ.ตร.
[ดาวน์โหลด] เอกสารสวัสดิการ รพ.ตร. สำหรับข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รพ.ตร.
เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รพ.ตร. ได้มีช่องทางทราบถึงสิทธิประโยชน์สวัสดิการ ด้วยความสะดวกรวดเร็ว [ ..อ่านต่อ ]
หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
ข่าวสารโรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า
ประกาศราคาอ้างอิงในการจัดซื้อยา 19 รายการโดยวิธี e-bidding โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า โรงพยาบาลตำรวจ
ประกาศราคาอ้างอิงในการจัดซื้อยา 19 รายการโดยวิธี e-bidding โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า โรงพยาบาลตำรวจ [ ..อ่านต่อ ]
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ (TQM)
เผยแพร่หลักการพัฒนาคุณภาพ เรื่อง เอกสารคุณภาพที่แก้ไข
โดยมีกำหนดประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2558 [ ..อ่านต่อ ]
RMC (ทีมบริหารความเสี่ยง)
เอกสารประกอบกิจกรรมทบทวนเวชระเบียน (Trigger Tool)
เอกสารประกอบกิจกรรมทบทวนเวชระเบียน (Trigger Tool) [ ..อ่านต่อ ]
สำนักงานแพทยศาสตรศึกษา
ศูนย์เครื่องมือแพทย์ รพ.ตร.
การเชื่อมต่อระบบการดูแลเครื่องมือแพทย์เข้ากับ Intranet ของ รพ.ตร.
เนื่องด้วยศูนย์เครื่องมือแพทย์มีความประสงค์ ขอเชื่อมต่อระบบการดูแลเครื่องมือแพทย์เข้ากับ Intranet ของ รพ.ตร. จากการที่บริษัท Siamed เป็นผู้รับจ้างเหมา [ ..อ่านต่อ ]
กลุ่มงานรังสีวิทยา
+ กลุ่มงานรังสีวิทยา ยกเลิกการพิมพ์ฟิล์มเอกซเรย์และจะดำเนินการทำลายฟิล์มของผู้รับบริการ
ด้วยกลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ได้ยกเลิกการพิมพ์ฟิล์มและจะดำเนินการทำลายฟิล์มเอกซเรย์ของผู้รับบริการ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2551 จนถึงวันที่ 31 ธันวา [ ..อ่านต่อ ]
ฝ่ายส่งกำลังบำรุง (งานคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ)
สารบัญ ข้อมูลรายการคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โรงพยาบาลตำรวจ
ด้วยงานคุณลักษณะเฉพาะ กบ.บก.อก.รพ.ตร. ได้ดำเนินการขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุสำหรับให้หน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาล ได้ใช้ประกอบในการจัดหานั้น [ ..อ่านต่อ ]
(22 มกราคม 2557) คำอธิบายแบบ คพ3
(22 มกราคม 2557) แบบ คพ 3
Health Update
+ อาการคันตามผิวหนัง
ผิวหนังที่ดีย่อมเป็นที่ปราถนาของทุกคน แต่หากผิวหนังขึ้นผดผื่นและมีอาการคันจะทำยังไง อาการคันผิวหนังนำมาซึ่งความรำคาญและทำให้เสียบุคลิค รวมไปถึงยังทำร้ [ ..อ่านต่อ ]